BotServ Komutları

BOTSERV KOMUTLARI »BOT JOIN : Yazdiginiz kanala bot girer. Komut : /msg Botserv assign #kanal botnick »BOT PART : Yazdiginiz kanala bot girer. Komut : /msg Botserv unassign #kanal botnick »BOT ADD : Yeni bir bot olusturu...